فعالیت های زبان
 
 
 
     
 
Dictionary
     

     
کانال های واتساپ کلاس زبان انگلیسی
     
First 1 : https://chat.whatsapp.com/Ka32SCQanopFFVpaGfD94F
Family 5 : https://chat.whatsapp.com/I9QMNLL3Bnf1JKgmB566lI
First 2 : https://chat.whatsapp.com/G2eqzidfEZJ9aQqNM35aP2
Family 1 : https://chat.whatsapp.com/CiO4S8at8jv6qyQmOkWbWA
Family 2 : https://chat.whatsapp.com/KczS4ldG1dA7jUNmVUykWN
Family 3 : https://chat.whatsapp.com/GnxBGf8RQrGBpoUNMr2uOc
Phonics : https://chat.whatsapp.com/K74K4bfLFojHhR8dSrYTfF
نقشه سایت